Конкурс за радно место рибочувара

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ''РЕЗЕРВАТ УВАЦ'' 

НОВА ВАРОШ

 

Трг војводе Петра Бојовића, број 3

31320 Нова Варош

тел. 033/64-198

e-mail: office@uvac.org.rs 

 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА:

 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: РИБОЧУВАР - два извршиоца

 

ОПИС ПОСЛА: Рибочувар у опису послова свог радног места врши послове контроле и чувања рибарског подручја СРП ''Увац'', у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе ''Увац''.

 

УСЛОВИ: 

 • општи услови предвиђени Законом о раду;
 • стечено образовање четвртог степена стручне спреме;
 • здравствена способност за обављање послова рибочувара;
 • положен возачки испит за возача ''Б'' категорије;
 • положен испит за управљање моторним пловилом.

 

МЕСТО РАДА: Нова Варош и Сјеница

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ КОНКУРС:

 • молба;
 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплома/сведочанство о стручној спреми;
 • уверење МУП-а, Полицијске управе, из казнене евиденције да лице није осућивано, не старије од 30 дана;
 • уверење  надлежног суда да се против лица не води кривични поступак, не старије од 30 дана;
 • лекарско уверење, не старије од 6 месеци;
 • фотокопија возачке дозволе;
 • фотокопија дозволе/уверерња о положеном испиту за управљање моторним пловилом.

 

ОСТАЛО, ВЕЗАНО ЗА КОНКУРС: 

 • Пријаве кандидата се подносе у писаној форми, лично или на адресу Резерват Увац д.о.о., у року од 15 дана од дана објављивања конкурса;
 • Пријаве обавезно садрже молбу, са таксативно наведеним прилозима којим кандидат доказује да испуњава услове за радно место за које конкурише;
 • Предвиђен је разговор са кандидатима који испуњавају наведене услове;
 • Предвиђен је пробни рад у трајању од једног месеца.

 

Конкурс је објављен у листу Националне службе за запошљавање ''Послови'', дана 20.09.2023. године, и тече од овог датума.