Рибарство

Риболовне воде рибарског подручја Специјалног резервата природе „Увац“ насељавају 24 врсте риба (чији је преглед дат у доњој табели). Ихтиофауну рибарског подручја Специјалног резервата природе „Увац“ чине изворне (14), транслоциране (шаран, уклија, смуђ, сом, бодорка) и алохтоне врсте унете порибљавањем (језерска златовчица, бабушка, амурски чебачок, сунчица, јегуља). Налаз јегуље везан је за 2013. годину, када је документован њен улов у акумулацији „Златар“. Током ове године забележени су налази смуђа у акумулацији „Радоиња“ и бодорке у акумулацији ''Златар'', што указује да је дошло до њиховог проласка из узводнијих акумулација у којима је раније њихово присуство констатовано.

Квалитативан састав ихтиофауне у водама рибарског подручја Специјалног резервата природе „Увац“:

ФАМИЛИЈА ВРСТА НАРОДНО ИМЕ
SALMONIDAE Salmo trutta Поточна пастрмка
  Hucho hucho Младица
  Salvelinus alpinus Језерска златовчица
CYPRINIDAE Cyprinus carpio Шаран
  Barbus barbus Речна мрена
  Barbus balcanicus Поточна мрена
  Chondrostoma nasus Скобаљ
  Squalius cephalus Клен
  Rutilus pigus Rutilus rutilus Плотица Бодорка
  Alburnus alburnus Уклија, кауглер
  Gobio gobio Кркуша
  Alburnoides bipunctatus Плиска, двопругаста уклија
  Phoxinus phoxinus Пијор, гагица
  Carassius gibelio Сребрни караш, бабушка
  Pseudorasbora parva Амурски чебачок
SILURIDAE Silurus glanis Сом
COBITIDAE Cobitis elongata Велики вијун
BALITORIDAE Barbatula barbatula Бркица
GADIDAE Lota lota Манић
PERCIDAE Sander lucioperca Смуђ
COTTIDAE Cottus gobio Пеш
CENTRARCHIDAE Lepomis gibbosus Сунчица
ANGUILLIDAE Anguilla anguilla Јегуља

 Према наведеним подацима, а на основу пространства и срединских услова, може се рећи да је биолошка разноврсност ихтиофауне висока, као и да је основна карактеристика ихтиофауне висок ниво аутохтоности. Од укупног броја регистрованих врста, њих 14 спада у нативну ихтиофауну подручја. Важно је да се овакво стање одржи и у даљем периоду газдовања. Такође, све даље мере требало би да имају за циљ не само одржање постојећег стања, већ и његово побољшање кроз појачан риболовни притисак на непожељне алохтоне врсте (пре свега сребрни караш, сунчица, амурски чебачок).

Воде на подручју Специјалног резервата природе „Увац“ намењене су за рекреативни риболов. Програмом управљања рибарским подручјем одређено је да се рекреативни риболов може одвијати на хидроакумулацијама и на делу доњег тока Вапе (овај део речног тока практично припада акумулацији ''Увац''). На осталим водотоцима у границама заштићеног подручја забрањен је риболов.

Све везано за рибарство, укључујући и режим риболова, налази се у Годишњем програму управљања на рибарском подручју Специјалног резервата природе „Увац“ за 2017. годину, а који се комплетан налази на овом сајту.

Рибарство - галерија фотографија

Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство Рибарство